خلیلی عراقی، منصور در دارایان

خلیلی عراقی، منصور در دارایان (6)

دکتر منصور خلیلی عراقی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا_سنتا باربارا، 1358

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا_سنتا باربارا، 1361