پاداش، حمید در دارایان

پاداش، حمید در دارایان (7)

 دکتر حمید پاداش

عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1359

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1383

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1386

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1392