دهقان شبانی، زهرا در دارایان

دهقان شبانی، زهرا در دارایان (2)

دکتر زهرا دهقان شبانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری دانشگاه شیراز 1383

کارشناسی ارشد: اقتصاد محض دانشگاه اصفهان1385

دکتری: اقتصاد شهری و منطقه ای_اقتصاد بخش عمومی دانشگاه

اصفهان، 1390