شافعی، احسان در دارایان

شافعی، احسان در دارایان (0)

دکتر احسان شافعی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: مهندسي اقتصاد کشاورزي، دانشگاه تبريز

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

        دکتری: علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران