کمالی، بهرنگ در دارایان

کمالی، بهرنگ در دارایان (5)

دکتر بهرنگ کمالی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

          كارشناسي‏: مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1388

          كارشناسي ارشد‏: مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی

          شریف, 1391

          دكترا‏: اقتصاد، دانشگاه پنسیلوانیا امریکا، 1395