رحمتی، محمد حسین در دارایان

رحمتی، محمد حسین در دارایان (4)

دکتر محمد حسین رحمتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

          كارشناسي‏: مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

          كارشناسي ارشد‏: علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

          دكترا‏: اقتصاد، دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا، 1391