صفرزاده، اسماعیل در دارایان

صفرزاده، اسماعیل در دارایان (1)

دکتر اسماعیل صفرزاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه الزهرا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد نظری) از دانشگاه ارومیه، 1378

        کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1383

        دکتری: علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد سنجی) از دانشگاه علامه طباطبایی، 1389