کیائی، حسن در ادینه بوک

کیائی، حسن در ادینه بوک (0)

دکتر حسن کیائی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)،

        1384

        کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)،

        1387

        دکتری: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد ریاضی از دانشگاه

        تهران،1392

        رتبه دانشگاهی: استادیار