سلیمانی، محمد در دارایان (0)

دکتر محمد سلیمانی

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق (ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir (تشابه اسمی دارد)

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1385

        کارشناسی ارشد: معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع)، 1387

        عنوان پایان نامه: اندازه گیری تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در

        جمهوری اسلامی ایران

        دکتری: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد توسعه از دانشگاه تربیت مدرس

        عنوان رساله: برآورد اثرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری در میان نخبگان

        (مطالعه موردی نخبگان استان تهران)