نظری، عظیم در دارایان (0)

 دکتر عظیم نظری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بجنورد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بجنورد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتری: دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی، اقتصاد

سنجی، سازمان های صنعتی(IO)  از دانشگاه بوعلی سینا همدان