حسین پور، عبدالکریم در دارایان

دکتر عبدالکریم حسین پور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوشهر

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: