درویشی، علی در دارایان

علی درویشی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بوشهر

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: