انواری، ابراهیم در دارایان

انواری، ابراهیم در دارایان (0)

دکتر ابراهیم انواری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1384

دکتری: اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391