منصوری، سید امین در دارایان

منصوری، سید امین در دارایان (0)

دکتر سید امین منصوری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اهواز

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1384

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه اهواز، 1387

دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393