اسلاملوییان، کریم در دارایان

اسلاملوییان، کریم در دارایان

دکتر کریم اسلاملوییان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1339

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از اوتاوا کانادا، 1376