پوریزدانپرست، سید محمد هاشم در دارایان

پوریزدانپرست، سید محمد هاشم در دارایان (0)

سید محمد هاشم پوریزدانپرست

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: