رستم زاده، پرویز در دارایان

رستم زاده، پرویز در دارایان (0)

دکتر پرویز رستم زاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1361

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی-صنعتی از دانشگاه یزد و تبریز (ایران)، 1383

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس (ایران)، 1387

دکتری: علوم اقتصادی، اقتصاد مالی و توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه تربیت مدرس (ایران)، 1392