دشتی، نادر در دارایان

دشتی، نادر در دارایان (0)

 دکتر نادر دشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت 

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

دکتری: