دانشمند، آرین در دارایان

دانشمند، آرین در دارایان (0)

دکتر آرین دانشمند

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 سال و محل تولد:

 تحصیلات: 

 کارشناسی: 

 کارشناسی ارشد:

 دکتری: