سجادی، سید محسن در دارایان (1)

دکتر سید محسن سجادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه مفید قم، 1386

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه مفید قم، 1390

دانشجوی دکتری: اقتصادبین الملل گرایش اقتصاد سنجی و اسلامی 

از دانشگاه مفید قم، 1391

تحصیلات  حوزوی: خارج فقه و خارج اصول