ضیاء فیروز آبادی، سید محمد در دارایان

ضیاء فیروز آبادی، سید محمد در دارایان (0)

دکتر سید محمد ضیاء فیروز آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری:

تحصیلات حوزوی: