دادار، الهام در دارایان

دادار، الهام در دارایان (0)

الهام دادار

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: ریاضی محض از دانشگاه قم، 1384

کارشناسی ارشد: ریاضی محض، آنالیز از دانشگاه مازندران، 1386

دکتری: