سعیدی، احمد در دارایان (0)

دکتر احمد سعیدی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مفید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: ریاضی کاربرد در کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1382

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی، آنالیز عددی از دانشگاه علم و

صنعت، 1384

دکتری: ریاضی کاربردی، کنترل بهینه از دانشگاه علم و صنعت، 1394