قادری، سامان در دارایان

قادری، سامان در دارایان (0)

 دکتر سامان قادری

عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کردستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی (1382-1386)

کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (1386-1388)

دکتری: دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1389_1393)