جعفری، محمد در دارایان (0)

دکتر محمد جعفری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه لرستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: