کارشناسان، علی در دارایان (0)

دکتر علی کارشناسان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه لرستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: