عربی، سیدهادی در دارایان

عربی، سیدهادی در دارایان (1)

دکتر سیدهادی عربی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه قم

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه قم

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: