یارمحمدیان، ناصر در دارایان

یارمحمدیان، ناصر در دارایان (8)

دکتر ناصر یارمحمدیان

عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه هنر اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادي (محض)از دانشگاه شهيد بهشتي تهران، 1387

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادي (محض) از دانشگاه اصفهان، 1389

        دکتری: اقتصاد شهري و منطقه اي، منابع طبيعي و محيط زيست

        از دانشگاه اصفهان، 1392