نصراصفهانی، رضا در دارایان

نصراصفهانی، رضا در دارایان (2)

دکتر رضا نصراصفهانی

عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه هنر اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: