مؤذن جمشیدی، سیده هما

مؤذن جمشیدی، سیده هما (0)

دکتر سیده هما مؤذن جمشیدی

عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه هنر اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان، 1385

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی (اقتصاد شهری و منطقه ای- اقتصاد بخش عمومی)

        از دانشگاه اصفهان، 1388

        دکتری: علوم اقتصادی (اقتصاد شهری و منطقه ای- اقتصاد بخش عمومی)

        از دانشگاه اصفهان، 1394