مکیان، سید نظام الدین در دارایان

مکیان، سید نظام الدین در دارایان (0)

دکتر سید نظام الدین مکیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی، 1362

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1368

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، 1377