نصراللهی، زهرا در دارایان

نصراللهی، زهرا در دارایان (0)

دکتر زهرا نصراللهی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصادنظری از دانشگاه شیراز، 1368

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، 1372

        دکتری: اقتصاد گرایش پولی و مالی از دانشگاه تربیت مدرس، 1378