انصاری سامانی، حبیب در دارایان

انصاری سامانی، حبیب در دارایان (0)

دکتر حبیب انصاری سامانی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد بازرگانی از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1386

        کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، 1389

        دکتری: اقتصاد اسلامی از دانشگاه مازندران، 1393