حاج امینی نجف آبادی، مهدی در دارایان

حاج امینی نجف آبادی، مهدی در دارایان (0)

دکتر مهدی حاج امینی نجف آبادی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان، 1386

        کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران، 1388

        دکتری: علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد، 1393