فیض پور، محمدعلی در دارایان

فیض پور، محمدعلی در دارایان (0)

دکتر محمدعلی فیض پور

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، 1368

        کارشناسی ارشد: اقتصاد منطقه ای از دانشگاه تربیت مدرس، 1374

        دکتری: اقتصاد صنعتی از دانشگاه نیوکسل انگلستان، 1382