مهینی زاده، منصور در دارایان

مهینی زاده، منصور در دارایان (0)

دکتر منصور مهینی زاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یزد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1368

        کارشناسی ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران، 1372

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه اصفهان، 1390