جوزاریان، فیض الله در دارایان (0)

دکتر فیض الله جوزاریان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یاسوج

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه یاسوج

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: