دلیری چولابی، حسن در دارایان (0)

دکتر حسن دلیری چولابی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه گلستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه گلستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: