آل بوسویلم، مسلم در دارایان (0)

مسلم آل بوسویلم

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: