فرحمندحبیبی سوستانی، کام بخش در دارایان (0)

دکتر کام بخش فرحمندحبیبی سوستانی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد رشت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: