میرحسینی چاهوکی، سیدولی اله در دارایان (0)

دکتر سیدولی الله میر حسینی چاهوکی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد یزد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: