اسمعیل زاده سیاه پیرانی، رضا در دارایان (0)

رضا اسمعیل زاده سیاه پیرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد رودسر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: