پیکرآراء فتیده، اصغر در دارایان (0)

اصغر پیکر آراء فتیده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد میناب

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: