طاهری زاده اناری، جواد در دارایان (0)

جواد طاهری زاده اناری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد انار

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: