مقدس حسین زاده ، سمیره در دارایان (0)

سمیره مقدس حسین زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: