منتظری، شهریار در دارایان (0)

شهریار منتظری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد علی آباد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه پیام نور

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: