دیزجی، منیره در دارایان

دیزجی، منیره در دارایان (1)

دکتر منیره دیزجی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، 1375

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی، 1378

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علوم تحقیقات تهران، 1388