آل عمران، رویا در دارایان

آل عمران، رویا در دارایان (11)

دکتر رویا آل عمران

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) از دانشگاه تبریز، 1375

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی، 1378

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران، 1387