امجدی، کاظم در دارایان

امجدی، کاظم در دارایان (0)

کاظم امجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1369

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1372

        دکتری: