ناهیدی امیرخیز، محمدرضا در دارایان

ناهیدی امیرخیز، محمدرضا در دارایان (0)

دکتر محمدرضا ناهیدی امیرخیز

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1374

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1376

        دکتری: اقتصاد، توسعه و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی واحد علوم

        تحقیقات تهران، 1389